loading

fotbalový klub FC Veselí n. Moravou vás vítá na svých webových stránkách

Stanovy spolku

čl. I Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: FC Veselí n. Moravou, z. s.

 2. Sídlo spolku:
  FC Veselí n. Moravou, z. s.
  U stadionu 1339
  698 01 Veselí nad Moravou
  IČ: 49939581

 3. FC Veselí n. Moravou, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012
  Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 4. FC Veselí n. Moravou, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
  založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je
  1. vytváření činnosti směřující k udržení a rozvoji kopané ve Veselí nad Moravou
  2. organizování sportovního zapojení do struktur FAČRu

 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

čl. II Činnost spolku
 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání tak, jak je stanoveno v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

  1. organizací sportovních činností

  2. dodržování etických a zákonných postupů při svých činnostech

  3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, které užívá ke své činnosti

  4. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel.

  5. zajišťovat vzdělávání a školení v oblasti sportu pro své členy

  6. napomáhat svou činností a dalšími formami činnosti k rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě svého působení

 2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

  1. Vedle hlavní činnosti spolku může spolek také vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; účelem takové vedlejší činnosti je však výhradně podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku

  2. hospodárné zacházení s prostředky spolku

 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

čl. III Členství
 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku FC Veselí n. Moravou, z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
  Členem klubu mohou být fyzické osoby starší 6 let nebo právnické osoby
  Členství může být dvojí:
  • čestné členství
  • řádné členství

 2. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti spolku. O přijetí čestného člena rozhoduje členská schůze a k udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, s výjimkou platby členského příspěvku.

 3. Zájemce o řádné členství musí vyplnit přihlášku o členství ve spolku a doručit ji výboru spolku.

 4. Bod 3)
  Řádným členem spolku se stává každý, kdo je členem FAČR, prostřednictvím klubu FC Veselí n. Moravou,z.s. , nebo ten kdo podá přihlášku do spolku, a zaplatí řádný členský příspěvek, na příslušný kalendářní rok o jehož výši rozhoduje VV. O přijetí do spolku prostřednictvím přihlášky, rozhoduje VV vždy na nejbližším zasedání VV od podání přihlášky.
 5. Fyzická osoba se stává členem od rozhodnutí VV o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

 6. Po přijetí za člena spolku je nutné zaplatit členský příspěvek.

 7. Stávající členové mají za povinnost zaplatit členský příspěvek do konce měsíce února posledního měsíce v roce na další kalendářní rok. Výši členského příspěvku na další kalendářní období stanovuje výkonný výbor vždy nejpozději do konce kalendářního roku na další období

 8. Ukončení členství:
  1. dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru

  2. úmrtím člena

  3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady, cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení. Vyloučený člen může do 15 dnů navrhnout přezkoumání vyloučení valnou hromadou. Návrh na přezkoumávání podává písemně výkonnému výboru a ten je povinen návrh předložit členské schůzi. Ta buď rozhodnutí potvrdí, nebo zruší.

  4. nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků, změnou členství ve FAČRu pod jiný klub.

  5. zánikem spolku, nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu


 9. Práva členů:
  1. účastnit se činnosti spolku

  2. být pravidelně informován o dění ve spolku

  3. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)

  4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

  5. účastnit se jednání valné hromady

  6. po dovršení 18 let může člen volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku


 10. Povinnosti členů:
  1. řádně a včas platit členské příspěvky

  2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku

  3. dodržovat stanovy spolku

  4. plnit usnesení a jiné rozhodnutí členské schůze a výboru spolku

  5. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo pověřen

  6. šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku


 11. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

 12. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný, avšak může být v nezbytném rozsahu zpřístupněn orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací a příspěvků ze státního, či jiného veřejného rozpočtu. Dále může být zpřístupněn střešní sportovní organizaci, které je spolek členem.

čl. IV Orgány spolku
 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  1. členská schůze – jako orgán nejvyšší

  2. výbor – jako orgán výkonný

  3. předseda – jako orgán statutární

  4. předseda – jako orgán statutární

  5. kontrolní komise – jako orgán kontrolní


 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku starších 18 let, ostatní orgány jsou volené.

 4. Funkční období volených orgánů jsou dva roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

čl. V Členská schůze
 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
  1. určit hlavní zaměření činnosti spolku

  2. rozhodovat o změně stanov

  3. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

  4. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,

  5. schvalovat výsledek hospodaření spolku

  6. volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise

  7. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

  8. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

  9. pověřit výbor spolku a možnosti vyplácení příspěvků na dopravu a odměny hráčům


 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku starších 18 let, ostatní orgány jsou volené.

 4. Funkční období volených orgánů jsou dva roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 5. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. prosince každého kalendářního roku.

 6. Na žádost nejméně dvou třetin členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 7. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají členové spolku starších 18 let. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 8. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být zveřejněna nejméně 7 dní před jejím konáním na veřejném a přístupném místě všem. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit dle rozhodnutí výkonného výboru.

 9. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku starších 18 let. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. Výjimkou tvoří hlasování o sloučení, zániku spolku a změně stanov, kdy musí rozhodnout nejméně 2/3 přítomných členů.

 10. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů starších 18 let, koná se do 15 minut náhradní členská schůze, která shodný program jednání a je usnášení schopna v jakémkoliv počtu členů starších 18 let.

 11. Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze zařadit do programu se souhlasem nejméně 2/3 přítomných členů.

 12. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 13. pověřit výbor spolku a možnosti vyplácení příspěvků na dopravu a odměny hráčům

čl. VI Výbor
 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem FC Veselí n. Moravou, z.s. řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

 2. Výbor je výkonným orgánem a má minimálně 3 členy, ale vždy lichý počet. Členem je vždy předseda jakožto statutární orgán spolku.

 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

 4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny svých členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

 5. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

 6. Do výlučné kompetence výboru patří:
  1. svolávat členskou schůzi

  2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

  3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,

  4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

  5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

  6. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení, stanovovat výši členského příspěvku

  7. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

  8. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

  9. schvalovat interní organizační normy spolku

  10. zabezpečovat plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímat rozhodnutí a opatření k jejich realizaci.

čl. VII Předseda
 1. Předseda je statutárním představitelem spolku a navenek za spolek jedná v souladu s rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby, a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

 2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

 3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
  1. vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

  2. svolání a vedení schůzí výboru,

  3. pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

 4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

 5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

čl. VIII Kontrolní komise
 1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

 3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.

 4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

 5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

 6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

 7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

 8. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

 9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

čl. IX Majetek a hospodaření
 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

čl. X Závěrečná ustanovení
 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek FC Veselí n. Moravou, z.s.

 3. Dosavadní členství fyzických osob zůstává zachováno.

 4. Tato změna stanov byla schválena dne 29.12.2017